Adatkezelési tájékoztató a felhasználók részére

 

Adatkezelő megnevezése:                                        KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő rövidített megnevezése:          KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ ZRt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                       02-10-060315

Adatkezelő adószáma:                                      13565956-2-02

Adatkezelő székhelye:                                       7300 Komló, Bem utca 24.

Adatkezelő e-elérhetősége:                            

Adatkezelő képviselője:                                    Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke

 

A Társaság jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

 

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatóval a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

 

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásunk igénybevétele során megadott személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 

Az adatkezelések szabályai

 

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

 

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

 

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 

Az érintettek jogai és az érintetti jogok érvényesítése

 

Tájékoztatás joga

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól, valamint más tényezőkről.

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és az arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintett továbbá jogosult arra is, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsássa. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. kivéve, ha az érintett máshogy kéri.

 

Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje azok kiegészítését.

 

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

 

Törlés és elfeledtetés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adat az érintett kérelmére sem törölhető a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt adatkezelések esetében.

 

Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az érintetett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett – a GDPR 27. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.

 

Bírósághoz fordulás joga és panasztétel joga

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) és élhet – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is – bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Társaság működése során megvalósuló adatkezelések

 

Az adatkezelés helye:

 • Székhely: 7300 Komló, Bem utca 24.

 

 • Telephelye(i):
 • 7300 Komló, Eszperantó tér 1. 538/2hrsz.
 • 7300 Komló, 0244/2hrsz.

 

 

 • Ügyfélszolgálat/ hibabejelentés:
 • 7300 Komló, Bem József u. 24.
 • Telefon: 72 / 582-100
 • Telefax : 72 / 582-110
 • E-mail:

 

Távhőszolgáltatás

Távhőszolgáltatás kapcsán díjfizető az épület részenkénti díjmegosztás esetén az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy épületrész bérlője, használója.

 

Felhasználó a távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége, ha több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek tulajdonosa is lehet. A felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasználó is.

 

Tekintettel arra, hogy a mérés alapján történő elszámolás esetén egy hőközpontról nem csak egy épületrész (lakás) fűtési célú hőszolgáltatása valósul meg, így a távhőszolgáltatásra (fűtésre)vonatkozó szerződést is az egy hőközpontról ellátottak összességével, a fogyasztói közösséggel, illetve annak felhatalmazott közös képviselőjével, vagy fűtési megbízottjával köti meg a Társaság.

 

Ebben az esetben tehát a felhasználó szerződő partner a fogyasztói közösség, annak tagjai pedig a díjfizetők.

 

Csak a fogyasztói közösség megbízottjának van joga a szerződés megkötésére, illetve módosítására a szolgáltatási paraméterek (pl. helyiség hőmérséklet) igénylésére, intézkedésre, a távhőszolgáltatás megkezdésére vagy befejezésére vonatkozóan, valamint a vételezett távhő díja díjfizetőkre történő szétosztási módjának meghatározására (pl. légtérarányosan, vagy költségmegosztók alapján), vagy a szétosztási mód megváltoztatására.

 

adatkezelés célja: a távhőszolgáltatás elérhetővé tétele, a felhasználó által igénybevett szolgáltatás ellenértékének kiszámlázása, a kiszámlázott és befizetett díj, valamint a díjszámítás helyességének ellenőrzése, a befizetések rögzítése, az ügyfél számlázással kapcsolatos kérelmének elbírálása, a kiszámlázott, de be nem fizetett ellenérték beszedése, behajtása, az ügyfél szolgáltatással kapcsolatos panaszának kivizsgálása, kezelése, az ügyfél személyes adatának megváltozásának rögzítése.

kezelt adatok köre:

 • természetes személyek vonatkozásában: felhasználó/díjfizető neve, lakcíme, születési helye, ideje, levelezési címe, számlázási címe, anyja neve, telefonszáma, e-mail címe
 • egyéb szervezetek vonatkozásában a névre, székhelyre, képviselő nevére vonatkozó adatok.

 

A közszolgáltatási szerződés teljesítéséből, és az ahhoz kapcsolódó felhasználói, díjfizetői kötelezettségekből eredően az Adatkezelő az alábbi személyes adatot tartja nyilván:

 

 • a felhasználó, illetve a díjfizető ügyfél-azonosító száma,
 • a felhasználóra, illetve a díjfizetőre vonatkozó felosztási százalék mértéke, a havi hőfogyasztásnak mennyisége, ellenértéke, időpontja, tartama, a számla kelte, az esedékesség dátuma,
 • a szerződésszerű díjfizetés ténye, módja, időpontja,
 • a felhasználó, illetve a díjfizető távhőszolgáltatási számla tartozásának ténye, összege, a tartozás gyakorisága,
 • a díjkompenzációra, lakásfenntartási támogatásra, energiatámogatásra, egyéb támogatásra való jogosultság ténye, mértéke,
 • a felhasználó, illetve a díjfizető szabálytalan vételezésének ténye, módja, az ezzel kapcsolatban keletkező tartozás összege,
 • a felhasználó, illetve a díjfizető távhőszolgáltatásról szóló törvényben felsorolt szerződésszegésének ténye, módja, az ezzel kapcsolatban keletkező tartozásnak összege,
 • a közszolgáltatási szerződés felmondásának eseményei,
 • minden olyan adat, amelyet a közszolgáltatási szerződés tartalmaz, illetve amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges.

 

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely mintegy magába olvasztja, elnyeli a további adatkezelési jogalapokat, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1 ) b)  pontja szerinti szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján)  és az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint (telefonszám, e-mail cím)

 

adattárolás határideje: a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 8 év [Szvt. 169. § (1)]

adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

 

Adatfeldolgozó neve:

 

Techem Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-264456

Adószám: 10845761-2-41

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. A. épület 7. emelet

 

adatkezeléssel összefüggő tevékenység: fűtési költségelosztók leolvasása és arányszámok kialakításához adategyeztetés

 

Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

 

Ügyfélszolgálat helye: 7300 Komló, Bem József u. 24.

 

Az ügyfélszolgálat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásai szerint üzemel.

 

Az ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

 • személyesen (szóban és írásban),
 • telefonon (ügyfélszolgálati iroda),
 • telefaxon,
 • postai úton,
 • a távhőszolgáltató honlapján feltüntetett e-mail címre () elektronikus úton eljuttatott levélben, valamint
 • online ügyfélszolgálaton keresztül.

 

Személyesen tett bejelentés:

 

Személyesen a Társaság ügyfélszolgálatán (7300 Komló, Bem József u. 24.) lehet panaszbejelentéssel élni.

 

Amennyiben az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a Társaságnak át kell adnia a panaszt tevő ügyfél részére.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

 • az ügyfél neve;
 • az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;
 • a panasszal érintett szolgáltatás megnevezése;
 • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem csak személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

 

Nem személyesen tett bejelentés

 

Nem személyes bejelentés tehető telefonon vagy írásban.

 1. telefonon, telefaxon
 2. postai úton,
 3. a távhőszolgáltató honlapján feltüntetett e-mail címre () elektronikus úton eljuttatott levélben, valamint
 4. online ügyfélszolgálaton keresztül.

 

Közös szabályok

 

A Társaság minden esetben írásba foglalja a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva a panaszosnak a panasz beérkezését követő 30 napon belül megküldi, kivéve, ha az ügyfél a panaszát szóban közli és a Társaság az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

 

A telefonon tett bejelentésekről hangfelvétel készül. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni és azt a Társaságnak 5 évig kell megőriznie. A fogyasztó erre irányuló kérésére, a vállalkozás köteles biztosítani a hangfelvétel meghallgatását, valamint, hogy a fogyasztó egy alkalommal arról másolatot kapjon. A rögzítés tényéről a beszélgetés megkezdése előtt a társaság tájékoztatja az érintettet.

 

adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása, a hibabejelentések felvétele

kezelt adatok köre: az ügyfél neve, lakcíme, levelezési címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, az ügyfél panaszának részletes leírása, az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok és azok jegyzéke, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfél aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, az ügyféllel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely mintegy magába olvasztja, elnyeli a további adatkezelési jogalapokat, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1 ) c) pontja szerinti az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján), figyelemmel  a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. § -ában foglaltak szerint

 adattárolás határideje: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi [Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3)]

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

Adatfeldolgozó neve:

 

Safe-Center Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-065486

Adószám: 11548670-2-02

Székhely: 7300 Komló, Radnóti u. 5.

adatkezeléssel összefüggő tevékenység: Ügyfélszolgálati időn kívül hibabejelentések fogadása

 

Pénzüggyel összefüggő adatkezelés

A távhős számlákat a számlázóprogram adatbázisa tárolja.

 

Egyedi számlák tárolása a gazdasági irattárban történik.

adatkezelés célja: számlázás, jogok és kötelezettségek nyilvántartása

kezelt adatok köre: magánszemély esetén név, cím, számlázással kapcsolatos adatok, egyéni vállalkozó beszállító esetén neve, címe, adószáma, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely mintegy magába olvasztja, elnyeli a további adatkezelési jogalapokat, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1 ) b)  pontja szerinti szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján)

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 8 év [Szvt. 169. § (1)-(2)]

Adatfeldolgozó neve:

 

PC Tetris Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-063012

Adószám: 11016779-2-02

Székhely:7635 Pécs, Szilvás köz 9.

adatkezeléssel összefüggő tevékenység: számlázó szoftver fejlesztője, karbantartója

 

D-ek 2010 Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-076660

Adószám: 23060524-2-02

Székhely:7624 Pécs, Rókus út 3/a.

 

adatkezeléssel összefüggő tevékenység: számlák nyomtatása

 

Hátralékkezeléssel összefüggő adatkezelés

 

A felhasználó, díjfizető fizetési határidőn túl történő teljesítése esetén a Társaság jogosult a Ptk. rendelkezései szerint késedelmi kamat számítására. Továbbá a Társaság jogosult a felhasználó késedelmes teljesítése miatt költségátalány felszámítására. Ha a felhasználó a díjfizetési kötelezettségét a fizetési határidő elteltéig nem rendezi, úgy a Társaság felszólító levelet küld a részére. Majd ezt követően elektronikus fizetési meghagyás (eFMH) bocsát ki a kötelezette(i)vel szemben. A Társaság jogosult a lejárt határidejű követelését megbízottja útján beszedni.

 

Ahol a hátralékot nem egyenlítik ki és megállapodást sem kötnek, vagy a részlet, illetve tárgyhavi befizetéseket nem teljesítik, ott szolgáltatás felfüggesztési és jogi eljárás indul. Ennek következményei: a melegvíz- vagy vízfelmelegítés és fűtésszolgáltatás felfüggesztése, fizetésletiltás, ingóság foglalás és ingatlan árverezés.

 

A fizetési elmaradások kezelésének részletes ügymenetét az Üzletszabályzat rögzíti.

 

Nem peresített követelések:

 

A felszólító levelek után továbbra is hátralékban lévő, nem peresített követelések, részletfizetési megállapodással nem rendelkező ügyfelek díjhátralékai követeléskezelőhöz kerülnek. A követeléskezelési tevékenységet saját alkalmazottak és megbízás alapján követelés kezeléssel foglalkozó végzi.

 

A megbízott adatfeldolgozók adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

A Társaság a követelésekkel és a kötelezettekkel kapcsolatos adatokat zárt informatikai rendszerben tartja nyilván.

adatkezelés célja: Adatkezelő szolgáltatási területén az ügyféladatok kezelése hátralékkezelés céljából

kezelt adatok köre: név, leánykori név, lakcím, születési idő és hely, felhasználási hely, továbbá fogyasztásra, a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatok, telefonszám, e-mail cím, végrehajtás esetén az adós tulajdonában álló vagyontárgyak, jövedelemre vonatkozó adatok, részletfizetésre okot adó adatok

A követeléskezelőknek az alábbi adatok kerülnek átadásra :

 • költségviselő kód
 • név
 • lakcím
 • hátralékos számla száma
 • hátralék összege
 • hátralék esedékessége
 • kamat összege
 • jutalék összege

 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely mintegy magába olvasztja, elnyeli a további adatkezelési jogalapokat, ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1 ) f)  pontja szerint a Társaság jogos érdeke (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján)

 

adattárolás határideje: a hátralék kiegyenlítése, vagy a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igények elévülése (legalább 5 év)

adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

 

Adatfeldolgozók

 

Foldana Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-892887

Adószám: 14188567-2-41

Székhely: 1135 Budapest, Jász u. 66B

 

adatkezeléssel összefüggő tevékenység: követeléskezelés

 

Expedio Vass Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-080384

Adószám: 24725635-1-02

Székhely: 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 50.

 

adatkezeléssel összefüggő tevékenység: követeléskezelés

e-Post Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 06-09-020688

Adószám: 14582150-2-06

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47. VIII. em.

 

adatkezeléssel összefüggő tevékenység: fizetési meghagyás és végrehajtások benyújtásának rendszerét biztosítja.